Dzisiaj jest: 12.11.2018, imieniny: Konrada, Renaty, Witolda

Polityka prywatności

Mając pełną świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają Serwis love-weekend.pl, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, postanawiamy wprowadzić następującą Politykę Prywatności.

Niniejszy dokument stanowi świadectwo dostrzegania przez Serwis love-weekend.pl problemów ochrony prywatności w Internecie. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w Serwisie love-weekend.pl.

Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Serwis zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

Serwis love-weekend.pl deklaruje:
zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki     związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników administratora danych, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;
zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez   zatrudnione osoby;
zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.


Pragniemy poinformować, iż dane powierzane przez Użytkowników składowane są na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Serwis realizując Politykę Prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie,współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

 
Wykorzystywanie adresów IP użytkowników służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników. Wyjątkowo serwis wykorzystuje pliki „cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Zapisywane „cookies” służą wyłącznie w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.


Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Dane osobowe Użytkowników, których konta zostały usunięte są przetwarzane w związku z koniecznością zapewnienia aktywnym Użytkownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa w celu nie dopuszczamy, aby sprawcy ew. naruszeń zacierali ślady swojej nielegalnej działalności.

 
Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Niemniej Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Regulaminu) bądź też treści reklamowe związane z działalnością komercyjną serwisu i jej kontrahentów. Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikami za pomocą poczty elektornicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisie.


Użytkownicy serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami serwisu poprzez pocztę elektroniczną. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, praktyk dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w Serwisie, albo pragnął dokonać wglądu do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji na adres: kontakt@love-weekend.pl


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania informacji i danych w związku z usługami świadczonymi przez love-weekend.pl
Dokument ten stanowi integralną część regulaminu opracowanego dla systemu elektronicznej komunikacji love-weekend.pl przez Usługodawcę, dostępnego pod adresem www.love-weekend.pl (dalej: Regulamin). Zwroty zdefiniowane w Regulaminie występują w tym dokumencie w takim samym znaczeniu.


II. Zbieranie i przetwarzanie danych Użytkownika
Podanie wszystkich danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji ma charakter dobrowolny.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w trakcie Rejestracji w zakresie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia Usług lub zapewnienia ich funkcjonalności, w tym do zapewnienia komunikacji pomiędzy Użytkownikami.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Usługodawcy środkami komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), umożliwia Usługodawcy przesyłanie na podany adres email lub numer telefonu informacji marketingowych.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych podmiotów współpracujących umożliwia Usługodawcy przesyłanie informacji marketingowych dotyczących podmiotów współpracujących z Usługodawcą, przy czym dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacje będą przekazywane bezpośrednio przez Usługodawcę.

W ramach świadczenia Usług Usługodawca może przetwarzać dane podane w trakcie Rejestracji oraz w trakcie korzystania z love-weekend.pl w celu tworzenia zbiorczych statystyk i raportów oraz dostosowania oferty love-weekend.pl do zainteresowań Użytkownika.

Dane udostępniane przez Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Usługodawcą w zakresie realizacji Usług. W szczególności w zakresie niezbędnym do obsługi systemu płatności Usługodawca przekazuje operatorowi płatności dane dotyczące Usługi, w tym dane osobowe Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika, w tym adres e-mail udostępniane są innym Użytkownikom w takim zakresie, jaki jest niezbędny do korzystania z Usług lub zapewnienia funkcjonalności Usług. W takim przypadku administratorem danych osobowych staje się równocześnie Użytkownik, który we własnym zakresie przetwarza dane osobowe innego Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkownika w zakresie, w jakim działa on jako administrator danych osobowych innego Użytkownika.

Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji i danych osobowych dotyczących innych Użytkowników, które uzyskał w związku z korzystaniem z Usług, chyba że otrzymał na to uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych w ramach love-weekend.pl Użytkownik ma prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo uzyskania potwierdzenia czy Usługodawca przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przewarzania;
  • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Usługodawcę są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • żądania od Usługodawcy usunięcia danych (w przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania Usług, żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu Umowy).
  • żądania od Usługodawcy ograniczenia przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Usługodawcy danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy Użytkownika lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).


Dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia Usług Usługodawca przetwarza przez okres korzystania z Usług, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Usługodawcy.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Usługodawca przetwarza do momentu cofnięcia zgody na przewarzanie danych osobowych.

Na podstawie standardowych klauzul ochrony danych nastąpi przekazanie danych osobowych Użytkowników do love-weekend.pl. 


III. Pliki cookies
Usługodawca korzysta z plików cookies.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników przeznaczone do korzystania z następujących Stron Internetowych Usługodawcy: love-weekend.pl (dalej: Strony internetowe).
Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę w następujących celach:
dostosowania zawartości Stron Internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Stron Internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Stron Internetowych i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb)
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Stron Internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Stron Internetowych ponownie wpisywać loginu i hasła
Usługodawca stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki Internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Ponadto Usługodawca stosuje następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do Usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Stron Internetowych
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony Internetowej itp.
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, a także umożliwiające ograniczenie liczby wyświetleń tej samej reklamy na Stronach Internetowych.
Usługodawca informuje, że oprogramowanie służące do przeglądania Stron Internetowych (przeglądarka Internetowa) domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Stron Internetowych mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w przeglądarce internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat możliwości oraz sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, używanej przez Użytkownika.
Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronach Internetowych.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Stron Internetowych mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów, np. Google Analytics, Google AdWords, Facebook, Twitter, Rollbar oraz LinkedIn. Więcej informacji na temat tych Cookies lub podobnych technologii możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
IV. Informacje dodatkowe
Informacje o zebranych przez Usługodawcę logach nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem i Stronami. Na podstawie logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników.
Strony Internetowe domeny love-weekend.pl zawierają odnośniki do innych Stron Internetowych. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności obowiązującą na tych Stronach. Po przejściu na inne strony, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron internetowych domeny love-weekend.pl.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany obowiązującej Polityki prywatności w zakresie plików cookies, poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji.
Usługodawca zbiera informacje dotyczące korzystania z Stron Internetowych love-weekend.pl. przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Stron Internetowych oraz w celach statystycznych. Zgodnie z art. 18 ust. 6 polskiej ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów, Usługodawca może zostać zobowiązany do wydania informacji zawartych w logach dostępowych, w tym w szczególności numeru IP komputera na żądanie uprawnionych organów Państwa na potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań.

Aktualności Archiwum aktualności
Polecane